Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 7.10.2017

 1. Pojmy

1.1. Poskytovatelem a zástupcem projektu „www.laskave-srdce.cz“ se rozumí Jiří Ješetický, se sídlem Červenohrádecká 1524, 431 11 Jirkov, IČ: 637 42 438, neplátce DPH. E-mailová adresa: jsem@laskave-srdce.cz

1.2. Korespondeční adresou se rozumí adresa, na kterou lze zasílat objednávky v papírové podobě, dopisy, dotazy, připomínky, storna apod. Na této adrese nejsou prováděny žádné z nabízených služeb. Touto adresou se rozumí  Červenohrádecká 1524, 431 11 Jirkov.

1.3. Zájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jíž se poskytovatel na základě objednávky zavázal poskytnout služby.

1.4. Objednávkou se rozumí přihláška k účasti.

1.5. Přihláškou se rozumí přihláška k účasti na seminářích nebo přednáškách.

1.6. Smlouvou se rozumí uzavření smluvního vztahu na základě zaplacení objednávky/přihlášky služeb.

1.7. Službou se rozumí veškeré služby spojené s účastí na semináři nebo přednášce, a to dle konkrétní objednávky. Služby se provádí na předem stanovených místech v ČR.

1.8. Lektorem se rozumí poskytovatelem určená osoba, která vede seminář či přednášku.

 1. Obchodní podmínky

2.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele a zájemce při uzavírání smlouvy mezi poskytovatelem a zájemcem, při poskytnutí služby poskytovatelem zájemci, platné pro nákup dle projektu uvedeného na webové stránce www.laskave-srdce.cz.

2.2. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je koupě a prodej. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

2.3.Služby lze objednávat prostřednictvím objednávkového formuláře, který je umístěn na webových stránkách www.laskave-srdce.cz. Ve výjimečných případech lze objednávku sjednat osobně, prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonicky.

2.4. Služby, tj.semináře a přednášky, jsou průběžně nabízeny a aktualizovány na webových stránkách poskytovatele. Nabídky jednotlivých služeb obsahují podrobné informace  o tématu, místě a čase konání, době trvání a ceny.

2.5. Semináře nebo přednášky včetně podpůrných podkladů jsou komerční informační produkty. Jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu poskytovatele je zakázáno.

2.6. Podpůrné podklady (manuály) seminářů a přednášek obsahují informace, které jsou pouze doporučením, návodem a vyjadřují zkušenost poskytovatele k danému tématu. Zájemce objednávkou přijímá, že jakékoli použití informací ze seminářů, přednášek, podpůrných materiálů, předmětů a manuálů, je pouze v jeho rukách a na jeho rozhodnutí, a poskytovatel za zájemce a jeho konání nenese žádnou odpovědnost. Zájemce si je vědom, že po celou dobu trvání semináře nebo přednášky a při studování podpůrných materiálů je plně svobodný, zodpovědný za své chování. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav, změny nálad, fyzické, psychické či emocionální zatížení, které mohou zájemci prožívat. Zájemce přijímá vlastní odpovědnost za svá rozhodnutí podstoupit navrhovaná cvičení a postupy. Zájemce dále prohlašuje, že si je vědom, že zjištěné informace a postupy nejsou v žádném případě náhražkou za lékařskou péči. Semináře a přednášky jsou určeny zdravým lidem hledajícím změnu v životě se zájmem o osobní růst, a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoli druh léčby, zavazuje se k tomu, že již při zaslání přihlášky bude toto zájemcem sděleno a před zahájením semináře informuje lektory o této skutečnosti. Poskytovatel doporučuje zájemci informovat své lékaře o účasti na seminářích.

2.7. Poskytovatel při přednáškách a seminářích používá a doporučuje řadu podpůrných předmětů. Zájemce si je vědom, že účinnost použití těchto předmětů v čase po skončení seminářů a přednášek závisí na jeho vlastní osobě, postoji a přístupu. Poskytovatel nezodpovídá za neúčinnost z důvodu nepochopení tématu.

 1. Uzavření smlouvy

3.1. Zájemce objednává vybrané služby a zboží vyplněním elektronického formuláře – přihláška. Zájemce je povinen přihlášku před jejím odesláním zkontrolovat a je povinen uvést údaje pravdivě a takovým způsobem, aby jej bylo možné kontaktovat před zahájením semináře nebo přednášky. Součástí přihlášky je požadavek souhlasu s obchodními podmínkami. Zájemce odesláním přihlášky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.laskave-srdce.cz firmy Jiří Ješetický, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, faktury, daňového dokladu, které vznikají vyplněním a odesláním objednávky-přihlášky.

3.2. Poskytovatel zašle zájemci e-mailovou  zprávu s podklady k platbě služby. Zájemce je povinen uvést při platbě veškeré číselné označení vyplývajícího z výzvy k úhradě tak, aby zadavatel mohl správně umístit platbu k danému zájemci. V případě nedodržení této podmínky nenese poskytovatel žádnou odpovědnost.

3.3. Na přihlášku je brán zřetel a je závazná až v momentě úplného zaplacení na účet poskytovatele.  Poskytovateli a zájemci tímto okamžikem vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje zprostředkovat zájemci objednané služby dle obsahu přihlášky a zájemci vzniká povinnost spotřebovat služby. Pokud platba za služby  není neprodleně uhrazena do termínu splatnosti uvedeného v pokynech k platbě, má se za to, že k uzavření smlouvy nedošlo.

3.4. Datumem uzavření smluvního vztahu je úhrada služeb na účet poskytovatele.

3.5. Zájemce odesláním přihlášky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.laskave-srdce.cz firmy Jiří Ješetický, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou automaticky nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zadavatelem a zájemcem.

3.6. Zájemce, který je spotřebitelem služby, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Poskytovatel v takovém případě vrátí zájemci uhrazené prostředky do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

3.7. V případě, že lhůta dle předchozího odstavce neuplyne před zahájením semináře nebo přednášky, souhlasí zájemce výslovně s tím, že poskytovatel začne s poskytováním služby před uplynutím této lhůty a právo zájemce na odstoupení od smlouvy v takovém případě zaniká.

 1. Potvrzení přihlášení na seminář, přednášku

4.1.  Zájemce je povinen uvést své údaje pravdivě prostřednictvím  přihlášky takovým způsobem, aby jej bylo možné v dostatečném časovém předstihu kontaktovat před zahájením semináře nebo přednášky.

4.2. Dle bodu 3.4. těchto obchodních podmínek vzniká smluvní vztah dnem úhrady služby. Poskytovatel zašle neprodleně zájemci potvrzovací e-mailovou zprávu a tento e-mail je rozhodující pro účast na semináři nebo přednášce. V případě, že tyto informace nejsou v souladu s přihláškou, je zájemce povinen na to Poskytovatele upozornit ihned po obdržení potvrzovacího e-mailu.

 1. Úhrada služeb

5.1. Úhrada ceny služeb se provádí na základě údajů zaslaných e-mailovou zprávou s údaji k platbě, kterou zašle poskytovatel zájemci neprodleně po obdržení objednávky. Služby je nutné uhradit tak, aby mohlo dojít k plnění služby dle objednávky. V případě že dojde k situaci, že požadovaný termín služby bude v mezidobí již zaplněn, než dojde k úhradě ze strany zájemce, bude zájemci poskytnuta služba automaticky v náhradních termínech nebo v termínech,  které zájemce uvádí v přihlášce. V případě, že zájemce nebude souhlasit s náhradním termínem, řeší se vrácení ceny služby dle bodu 3.6. nebo dle znění bodu 8 těchto obchodních podmínek.

5.2. Platba za služby se provádí jednorázově, splátkování není možné.

5.3. Platby je možné hradit pouze na bankovní účet uvedený ve výzvě k úhradě.

5.4. Po připsání úhrady na účet poskytovatele zašle poskytovatel zájemci na jeho e-mailovou adresu daňový doklad.

 1. Práva a povinnosti Zájemce

6.1. Zájemce má právo absolvovat služby pouze za podmínky řádné úhrady ceny jednotlivých seminářů či přednášek dle přihlášky.

6.2. Zájemce je v celém průběhu semináře za sebe plně odpovědný tak, jak je uvedeno v bodu 2.6. těchto obchodních podmínek.

6.3. Bez výslovného souhlasu poskytovatele nelze ze strany zájemce pořizovat v průběhu služeb jakékoli zvukové nebo audiovizuální nahrávky ani fotografie.

6.4. Zájemce bere na vědomí, že podmínkou účasti na jednotlivých seminářích je podpis Podmínek k účasti, jehož znění je dostupné zájemci po zaslání přihlášky. Podmínky k účasti musí být zájemcem podepsány nejpozději společně se zahájením semináře. V případě, že nedojde k souhlasu Podmínek k účasti, je poskytovatel oprávněn zájemce z účasti na semináři vyloučit, a to bez nároku na náhradu ceny semináře.

6.5. Porušování Podmínek k účasti v průběhu trvání semináře dle předchozího odstavce je důvodem pro vyloučení zájemce z celého semináře s okamžitou účinností, a to bez nároku na náhradu ceny.

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit místo konání a termín konání semináře a přednášky, případně jejich čas, přičemž je povinen o tom zájemce neprodleně informovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové zprávy. V případě, že zájemce nový termín nepřijme, má v takovém případě zájemce nárok na vrácení již uhrazené částky  nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy zájemce poskytovateli sdělí, že nový termín nepřijímá.

7.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů seminář či přednášku zrušit, přičemž je povinen o tom zájemce neprodleně vyrozumět telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové zprávy. V případě, že si zájemce nevybere stejnou nebo podobnou službu v náhradním termínu z nabídky poskytovatele, má v takovém případě zájemce nárok na vrácení již uhrazené částky nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy zájemce poskytovateli sdělí, že náhradní termín či náhradní službu nepřijímá.

 1. Storno podmínky

8.1. V případě, že zájemce již uhradil plnou cenu služby a smluvní vztah je touto platbou uzavřen, a od této skutečnosti uplynulo více než 14 dní, je zájemce oprávněn zrušit účast a to písemnou formou na korespondeční adresu  nebo e-mailovou adresu poskytovatele. Poskytovali tímto zaniká povinnost poskytnout objednanou službu a vzniká povinnost vrátit zájemci uhrazené prostředky, popř. jejich část dle následujících kritérií:

8.1.1. v případě zrušení objednávky nejpozději 2 týdny před zahájením služby je účtován storno poplatek ve výši 30% ze zaplacené částky. Na bankovní účet zájemce bude vráceno 70% ze zaplacené částky.

8.1.2. v případě zrušení objednávky méně než 1 týden před zahájením služby je účtován storno poplatek ve výši 50% ze zaplacené částky. Na bankovní účet zájemce bude vráceno 50% ze zaplacené částky.

8.1.3. v případě zrušení objednávky v den zahájení služby nebo v případě předem neoznámené neúčasti zájemce se uhrazená částka nevrací.

8.2. Storno poplatky dle předchozích odstavců je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst oproti nároku zájemce na vrácení ceny služby, nebo její části tak, jak je uvedeno.

8.3. Částka bude zájemci převedena nejpozději do 30 dnů po obdržení e-mailu o zrušení Objednávky.

 1. Ochrana osobních údajů

9.1. Poskytovatel se zavazuje, že všechny osobní údaje poskytnuté zájemcem budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytnutí Služby.

9.2. Zájemce odesláním přihlášky prohlašuje, že souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených při přihlašování pro potřeby poskytovatele.

9.4. Zájemce odesláním objednávky taktéž prohlašuje, že souhlasí s pořizováním audiovizuálních nebo zvukových záznamů a fotografií své osoby. Tyto záznamy a fotografie budou sloužit především pro potřeby poskytovatele k reklamním, marketingovým, prodejním akcím a k propagaci svých služeb. Zájemce dává souhlas k jejich dalšímu využití poskytovatelem. Jakýkoli ze souhlasů, uvedených v tomto odstavci může být kdykoliv a jakoukoli formou odvolán a poskytovatel v takovém případě nadále nesmí uvedený audiovizuální či zvukový záznam anebo fotografie jakkoli použít. Zájemce je však povinen uhradit náklady, pokud takové poskytovateli vznikly při výrobě propagačních, reklamních, marketingových materiálů a služeb. K odstranění audiovizuálních, zvukových a fotografických záznamů osoby zájemce dojde v termínu a od data, který je technicky možný.

 1. Odpovědnost za obsah webu

10.1. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 1. Přístup účastníků seminářů do sekce na webu

11.1. Pokud poskytovatel umožní zájemci přístup k uživatelskému účtu na webových stránkách poskytovatele, budou zájemci poskytnuty přihlašovací údaje. Zájemce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn poskytovat je třetí osobě. V případě porušení zákazu nese zájemce odpovědnost a může dojít k nárokování náhrady škody ze strany poskytovatele. Zároveň zájemce bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zájemce.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7.10.2017. Poskytovatel-prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro zájemce-kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.